DMK ønsker rigtig god sommer

Endnu en aktivitetsfyldt og spændende sæson er ved at finde sin afslutning. Også i DMK har aktivitetsniveauet været højt. Ud over arbejdet med webinarer og onlinemøder, konference og netværksaktiviteter har der været brugt kræfter på udformning af nye vedtægter, der kan skabe det formelle grundlag for en medlemsudvidelse. En medlemsudvidelse, der skal styrke sektoren og det brede samarbejde om børn og unges kunstneriske deltagelse og udfoldelse.

Der har også været brugt kræfter på indspil til Musikhandleplanen 2023-2026 og indspil til Kulturpolitisk Redegørelse. Og ikke mindst har der været lagt et arbejde i at drøfte og sondere, hvordan anbefalingerne fra rapporten om Grib Engagementet-projekterne understøtter DMKs arbejde med at synliggøre behovet for en kulturskolelov i Danmark.  

I sæson 2023/2024 kommer vi til at fortsætte arbejdet med, hvordan vi kan understøtte virkeliggørelsen og udformningen af en kulturskolelov. Grib engagementet-rapporten peger på en række konkrete indsatser og forslag. Vi glæder os over at mange af de mål og indsatser, som DMK har arbejdet for siden foreningen blev dannet, bliver bakket op i rapportens analyser og anbefalinger. 

I DMK vil vi holde fokus på målet: Vi skal skabe lige og enkel adgang til kulturen for (flere) børn og unge, vi skal bidrage til børn og unges trivsel og skabe rammer for dannelse, uddannelse, kunstnerisk medborgerskab og udfoldelse. 

I efteråret bliver disse dagsordener gennemgående temaer på bl.a. DMKs netværksmøde den 27. september og på DMKs landskonference den 22. og 23. november på Hotel Nyborg Strand.

Mange interesser og synspunkter skal afvejes mod hinanden, og der skal handles strategisk fornuftigt. Vi skal holde øjnene på bolden – flere børn og unge skal være en del af kreative og kunstneriske fritidsfællesskaber, uagtet hvor i landet de bor, og hvad deres baggrund er. Det er det en kulturskolelov vil kunne understøtte.

Det var i høj grad DMKs fortjeneste at Grib engagementet blev etableret og åbnede for modelforsøg, der tog højde for både kommunernes og musik- og kulturskolernes forskellighed og nødvendigheden af at samarbejde på tværs af institutioner og sektorer, hvis kunsten og kulturen skal være relevant og tilgængelig for flere børn og unge. Ambitionen, der blev skrevet ind i puljeopdraget, var, at modelforsøgene skulle bidrage til viden om varige strukturelle forandringer og bud på, hvordan den eksisterende lovgivning kan fornyes og kvalificeres, så den bedre understøtter et aktivt kunstnerisk og kreativt børn- og ungeliv.  Det er det, som vi nu måske står på tærsklen til – og det vi glæder os over at skulle arbejde videre med og bidrage positivt til. 

Mange sommerhilsner

Thomas Winther, Formand