Intro til DMK

DMK styrker mulighederne for kunstnerisk deltagelse og udøvelse

kommuner
0

DMK repræsenterer musik- og kulturskoler i alle landets 98 kommuner.

De strukturelle rammer og den kommunale organisering af musik- og kultur­skolerne betyder, at skolerne ofte sidder alene med både udfordringer på- og udvikling af området.

DMK løfter derfor på nationalt plan en række opgaver såsom videndeling, kompetenceudvikling, koordinering med myndigheder og politiske niveauer, udvikling og implementering af f.eks statistik samt internationalt samarbejde.

§

"Bekendtgørelse af lov om musik"

Kommunerne er forpligtet til at udbyde og give tilskud til, at børn og unge mellem 0-25 år kan møde og udøve musik. Loven forpligter musikskolerne til at understøtte det lokale musikliv. Musik- og kulturskolerne understøtter samtidig både bredde- og talentarbejdet.

Over halvdelen af landets kommuner tilbyder – udover den lovgivningsmæssige forpligtelse – også andre former for kunst- og kulturundervisning. F.eks 

dans
scenekunst
medier
visuel kunst

Musik- og kulturskolerne bidrager også til talentudvikling. Det ske bl.a. gennem særlige talentforløb og gennem de musikalske eller kunstneriske grundkurser, de såkaldte MGK og Art-GK forløb.

Samarbejde

I ’Bekendtgørelse om musikskoler’ og i Folkeskoleloven er der indskrevet en forpligtelse til samarbejde mellem folkeskoler og musikskoler. Derudover, bidrager musik- og kulturskolerne i stigende grad til varetagelsen af musikfaget i folkeskolen.

Ligeledes er der et tæt samarbejde med dagtilbudsområdet i landets kommuner.

Velfærdsopgaver

Musik- og kulturskolerne bidrager i stigende omfang i de kommunale velfærdsopgaver – f.eks: 

Kultur på recept Fællesskaber for ældre borgere Mental sundhed Beskæftigelsesindsatser Inklusion Integration

De strukturelle rammer og den kommunale organisering af musik- og kultur­skolerne betyder, at skolerne ofte sidder alene med både udfordringer på
og udvikling af området.

DMK arbejder for udvikling af strukturer til at sikre, at alle børn og unge får relevante udfoldelses-, dannelses- og deltagelsesmuligheder udi musik, kunst og kultur

Dette involverer bl.a.:

  • Samarbejde mellem professionshøjskoler og musik- og kulturskoler om kompetenceudvikling af pædagoger i dagtilbud og sfo samt folkeskolelærere i folkeskoler.
  • Samarbejde med idrætsorganisationerne om at styrke børns dannelse og fællesskabskompetencer gennem et varieret og aktivt fritidsliv.
  • Samarbejde med nationale kulturinstitutioner, f.eks DR, landsdelsorkestrene og det Kongelige Teater. Den kommunale forankring og det tætte samarbejde med folkeskole og dagtilbud gør musik- og kulturskolerne til en relevant samarbejdspart for nationale kulturtilbud og -institutioner. Dette kræver en central koordinering, som DMK står for.

Dette involverer bl.a.

  • Afholdelse af national årlig konference med deltagelse af ca. 200 personer.
  • Afholdelse af årligt netværksmøde med deltagelse af toneangivende kultur- og uddannelsesinstitutioner, politiske niveauer og faglige organisationer.
  • Facilitering af netværk for ledere, lærere og administrativt personale. 
  • Afholdelse af nationale webinarer om aktuelle emner
  • Repræsentation af sektoren i nationale og internationale netværk og samarbejder. 

I samarbejde med Musikerklinikken på Odense Universitetshospital udarbejdede DMK under corona-pandemien specifikke retningslinjer for de forskellige kunstarter såvel som instrumentgrupper.

Dette materiale blev af stor betydning for medlemsskolerne og blev tillige anvendt bredt også udenfor DMKs medlemskreds.

Derudover, finansierede og afholdt DMK en række informations-webinarer omkring corona-restriktioner og hygiejne-regler for medlemskredsen samt for kor- og orkesterorganisationer på nationalt plan.

Musik- og kulturskolerne er midt i en omfattende transformation af skolernes aktiviteter, samarbejdsflader, pædagogik og didaktik.

Dette sker blandt andet på baggrund af den digitale udvikling samt den seneste folkeskolereform og dagtilbudsreform.

Denne udvikling stiller nye krav til musik- og kulturskolerne og undervisernes kompetencer. På nationalt plan er der ikke fulgt kompetenceudviklingsmidler med.

DMK arbejder derfor med at koordinere de kompetenceudviklingsindsatser, der udvikles regionalt og lokalt, så de kan komme hele sektoren til gavn.

Ligeledes udvikler og udbyder DMK selv en række kompetenceudviklingsaktiviteter.

DMK samarbejder også med de højere kunstneriske uddannelser samt professionshøjskoler om kompetenceudvikling i sektoren.

DMK arbejder på at kunne udfylde rollen som nationalt videncenter for børn og unges kunstneriske læring, leg og deltagelse.

Der er behov for at samle og formidle den forskning og viden, der eksisterer og produceres på området for at kvalificere praksis.

DMK samarbejder i dag med relevante forskningsmiljøer/aktører og formidler diverse undersøgelser og rapporter.

Gennem de sidste to år har DMK – i tæt samarbejde med Kulturministeriet og Danmarks Statistik – udarbejdet grundlag for ny statistik for musik- og kulturskolerne.

Den tidligere anvendte statistikmodel har i mange år være fejlbehæftet og har dermed ikke været i stand til at skabe et hensigtsmæssigt grundlag for prioritering og kvalificering på området.

Da hverken Kulturministeriet eller Danmarks Statistik har ansvar for formidling samt vejledning i forbindelse med implementering af ny statistik, har DMK påtaget sig opgaven.

Under corona-pandemien har DMK været sektorens aktør i Kulturministeriets sektor-partnerskaber og i forlængelse heraf stået for formidling og vejledning af corona-restriktioner til sektoren og relaterede områder.

DMK repræsenterer Danmark i det nordiske samarbejde i Nordisk Musik- og Kulturskoleunion (NMKU).

Der samarbejdes om forskning, udvikling af pædagogik og aktiviteter samt politikudvikling.

Endvidere, repræsenterer DMK Danmark i det europæiske samarbejde i Den Europæiske Musikskoleunion (EMU).

Der samarbejdes om videndeling, statistik, rammevilkår, udveksling og udvikling af området i et europæisk perspektiv.

Cases til inspiration

I DMK ønsker vi, at alle landets musik- og kulturskoler lader sig inspirere af hinanden. Derfor har vi samlet en række eksempler fra nogle af de musik- og kulturskoler, der på hver sin måde engagerer borgerne.

Mini-survey