DMK ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår

Jul2024LOTTETHOMAS - Danske Musik- og Kulturskoler
Tak for samarbejdet i 2023!

2023 har været et begivenhedsrigt og produktivt år i DMK

Der er en stigende efterspørgsel på musik- og kulturskolernes kunstfaglige og kunstpædagogiske kompetencer i dagtilbud, folkeskole, fritid, i sundhedstiltag og i kommunernes helhedstænkning omkring det gode børne- og ungeliv.

Trist hjulpet på vej af målinger, der dokumenter en nedadgående trivsel og læring blandt vores børn og unge, er der et stigende politisk fokus på betydningen af kunstnerisk udfoldelse samt udvikling af kunstneriske færdigheder.

Musik- og kulturskolerne er som en del af det kommunale landskab en central aktør i arbejdet – ikke mindst i forhold til det tværfaglige og tværinstitutionelle samarbejde om gode tilbud og rammer for børne- og ungelivet. Evalueringen af Grib Engagementet fra foråret 2023 peger bl.a. også herpå.

I DMK arbejder vi målrettet på, at lovgivningen bedst muligt understøtter børn og unges kunstneriske deltagelses- og udfoldelsesmuligheder. Vi arbejder for en kulturskolelov, hvor også de øvrige kunstarter, ud over musik, anerkendes som refusionsberettigede.

Som en del af dette arbejde har DMKs generalforsamling i november 2023 vedtaget et nyt sæt vedtægter, der bl.a. åbner for optagelse af nye medlemmer i foreningen. Med de nye vedtægter er der åbnet for, at foreningen ud over musik- og kulturskoler, der er berettigede til refusion efter Lov om Musik og Bekendtgørelse om Musikskoler, også kan optage:

  • Øvrige undervisningsinstitutioner, der modtager tilskud efter Lov om Musik, kapitel 2a, § 3a – f.
  • Kommunale eller kommunalt støttede kunstneriske/kulturelle institutioner med fast årligt driftstilskud, som bl.a. underviser børn og unge.

Med dette skaber vi grundlag for et endnu tættere samarbejde på tværs af kunstarterne og en styrkelse af mandat for en kulturskolelov, der understøtter bedre deltagelsesmuligheder for børn og unge i hele Danmark.

DMKs arbejde med udvikling af et pædagogikumforløb for musik- og kulturskolelærere er en central del af foreningens arbejde for at styrke børn og unges kunstneriske deltagelsesmuligheder. Derfor er vi meget glade for at 15. Juni Fonden netop har meddelt, at de i 2024 vil støtte dette arbejde. Målet er, at vi i august 2024 kan igangsætte et pilotforløb med deltagere fra hver af landets fem regioner. Der vil i det kommende år komme meget mere information om dette.

Som nævnt har det været et produktivt og begivenhedsrigt år, hvor bl.a. Musikskoledage i Tivoli er blevet en del af DMK, OrkesterMester er kommet på Musikhandleplan 2023-2027 og CUR har udviklet et format for måling af trivsel og tilfredshed i musik- og kulturskolerne.

Tak til alle medlemmer og samarbejdspartnere for trækkraften i det forgangne år. Vi ser frem til at fortsætte det gode arbejde sammen i 2024!

De bedste hilsner
Lotte Trangbæk, Generalsekretær DMK

Nisser 1 - Danske Musik- og Kulturskoler
Mini-survey