Medlemslogin: SpeedAdmin-undersøgelse 2022

Brug af SpeedAdmin ved planlægning og beregning af arbejdstid

Blandt flere af DMKs medlemmer er der en oplevelse af visse udfordringer med SpeedAdmin som administrativt værktøj i relation til arbejdstidsberegning og udarbejdelse af opgaveoversigt. På den baggrund har DMK og SpeedAdmin-arbejdsgruppen udarbejdet et spørgeskema for at få belyst udfordringerne i brugen af SpeedAdmin.  Herunder følger de vigtigste pointer fra besvarelserne:

*Navne på skoler, byer, kommuner og regioner er erstattet med ‘XXX’ i fritekst-besvarelserne)

Antal besvarelser

0
+ en enkelt, der tilkendegiver, at skolen ikke benytter SpeedAdmin

Arbejdstidsoversigt

Bruger skolen udelukkende SpeedAdmin til udarbejdelse af den årlige arbejdstidsoversigt?

34

Ja

13

Nej

0

Ved ikke

Har skolen lavet sin egen model (f.eks. eget excelark) til udarbejdelse og beregning af arbejdstidsoversigt?

35

Ja

12

Nej

0

Ved ikke

Har skolen en kombineret løsning med både egen model og brug af SpeedAdmin?

25

Ja

22

Nej

0

Ved ikke

Forberedelse og evt. skemalægning af forberedelse

Har skolen afsat særskilt tid til forberedelse for lærernes undervisning/konfrontationstid?

41

Ja

5

Nej

1

Ved ikke

I tilfælde af ja (41) ved forberedelsestid: Bruger skolen differentieret forberedelse efter aftale?

28

Ja

11

Nej

2

Ved ikke

Bruger skolen faktor for beregning af forberedelsestid?

35

Ja

11

Nej

1

Ved ikke

 • Intet svar: 13
 • 0 – 10 pct: 1
 • 20 – 30 pct: 3
 • 30 – 40 pct: 2
 • 50 – 60 pct: 16
 • 60 – 70 pct: 10
 • 70 – 80 pct: 0
 • 80 – 90 pct:
 • 90 – 100 pct: 1
 • Andet: “Vi har som udgangspunkt %-vise nøgletal, som vi arbejder ud fra. 44% undervisning, 28% lærerens tid (forberedelse, kontakt til hjemmet, m.v.) og 28% skolens tid (koncerter, møder, koordinering)”
 • Intet svar: 14
 • 0 – 10 pct: 1
 • 20 – 30 pct: 1
 • 30 – 40 pct: 2
 • 50 – 60 pct: 3
 • 60 – 70 pct: 2
 • 70 – 80 pct: 10
 • 80 – 90 pct: 6
 • 90 – 100 pct: 3
 • Andre svar:
  “Der lægges 0,2 oveni som tages fra undervisnings-nøgletallet og flyttes over i ekstra forberedelse (beklager – kan ikke %-satsen)”
  “50% af den samlede undervisningstid inkl. reduktionstid)”
  “27,7% + 22% sammenspil / 33% børnehold / 44% kor”
  “130% og 147%”
  “Der lægges 0,2 oveni som tages fra undervisnings-nøgletallet og flyttes over i ekstra forberedelse (beklager – kan ikke %-satsen)”

60 for talent/fokuselev og elev med speciale behov

De 82,9 er ved lidt større hold. Små hold får 62,9 %

Der er IKKE indgået lokalaftale blot en gensidig forståelse på baggrund af et administrationsgrundlag

Der kan være projekter med særligt aftalt forberedelsestid.

Det er et samlet helhedsblik på mængden af forskellige opgaver, samt opgavernes art, der tilsammen udmøntes i en samlet pulje til forberedelse/øvrig tid.

differentieret i fht. undervisningstype

Forberedelsen består af: forberedelse, egen øvning, kommunikation

Ekstra krævende undervisning har “reduktion” tillægstid til forberedelsen på 10%, 20%, 30%

Elevtiden som vi betragter som undervisning, koncerter og andre aktiviteter, hvor eleverne indgår udgør ca. 50 % af ansættelsen.  Planlægning inkl. forberedelsen egen øvning m.v. udgør ca. 25 % af stillingen. Hvis man har mange hold kan planlægning være lidt mere. De sidste 25 % er til møder, kørsel, pauser, kommunikation og andre opgaver som relaterer sig til arbejdet.

faktor for forberedelsestid til holdundervisning afhænger af holdtype

For hold: Hold udløser reduktion, så et hold på 50 min. kan f.eks. udløse 60 mins tid – og derfor 30 mins forberedelse

Forberedelsestiden er inklusiv egen-øvning og kommunikation med elever og forældre

Forskelligt alt efter om det drejer sig om undervisning på hold, sammenspil, kor/orkester osv.

har også en mellemform på 70 %

heri er inkluderet tid til kommunikation 15%

Holdundervisning varierer i forberedelsestid.

Hvor der er flere undervisere på et hold reduceres forberedelsestiden

Individuelt

Kun forberedelsestid på undervisning. ikke koncerter og arrangementer

Men et tillæg efter aftale ved mere tidskrævende opgaver. Større kor/orkestre

Samarbejde med folkeskole (MTA) har 100% forberedelse

Som hovedregel har lærer 50 5 elevtid, 25 % til forberedelse og 25 % til andre opgaver (Møder, Tovholder aktiviteter o.l.)

Vi arbejder med en definition af forberedelse, som dækker alt det, der vedrører undervisning – klargøring af lokale, MU Samtale, Opgaveoversigtssamtale, udviklingsmøder, planlægningsmøder osv.

Vi har desuden en faktor 110 % til folkeskole 0. – 2. kl.

vi har en del forskellige forberedelsesfaktorer. Det bliver tilrettet i opgaveoversigten efter skemalægning.

Vi har en såkaldt elevtidsprocent

Overskydende timer derudover går til forberedelse, møder o.a.

Vi har fastholdt en målsætning om en fuldtidsstilling er det samme som 750 undervisningstimer.

De øvrige ressourcer opgøres dynamisk og individuelt.

Vi har to “slags” tid – arbejdstid (de blå forklæder) og undervisning (de skemalagte timer).

Vi kalder forberedelsestiden for “andentid”. Det inkluderer forberedelse, møder, koncerter, kørsel etc.

Vi kører med maximum arbejdstid/begivenhedstid (tid sammen med elever)

Vi tager udgangspunkt i 50/60% forberedelse, men justerer individuelt

Er forberedelsestid indskrevet i lærerens skema?*

19

Ja

28

Nej

00

Ved ikke

Kan læreren selv skemalægge forberedelsestid?*

29

Ja

17

Nej

1

Ved ikke

Placeres arbejdstid i lærerens skema ved brug af SpeedAdmins 'gardiner'?

20

Ja

12

Nej

15

Delvist

0

Ved ikke

Arbejdstidsgardinerne viser, hvornår en lærer er på arbejde en given dag. Inde i gardinerne ligger derfor både undervisning samt alle andre opgaver. Vi skelner kun mellem den konkrete tid til undervisning og alt det andet, som skal rummes inden for den afsatte mængde arbejdstid. Dette være sig forberedelse, møder, egenøvning, kommunikation med elever, forældre, kollegaer, ledelse samt eksterne samarbejdspartnere m.m.

Brug af gardiner har reelt afskaffet efterlæsning.

Bruges udelukkende til opgørelse af ulempetillæg

Da jeg var ansat i ‘XXX’ prøvede vi at bruge gardinsystemet, men det blev for omstændeligt.

Det er ikke alle lærere som har gardiner med forberedelsestid i skemaet.

Det er noget, jeg har arvet og vil af med.

Det har i tidligere sæsoner været praksis med rullegardinerne, men er ikke blevet prioriteret i sæson 21/22.

dette har været drøftet i MED og vi overholder præmissen om at synliggøre al arbejdstid i Speedadmin.

Forbedringspotentiale: Oversigt for anvendelse af gardiner. Opleves at det mangler. Det er tungt at skulle bladre mellem ugerne for at sikre at gardinerne tæller korrekt i den samlede arbejdstid.

Ganske få lærere ønsker at få placeret forberedelsestiden i skemaet, det gør administrationen. Generelt er det ikke et ønske fra lærerne, og det opleves som et administrativt tungt arbejde at skulle gøre, uden mærkbar positiv effekt. De fleste læreres skemaer skifter løbende henover året, og vurderingen er, at det vil det være en uhensigtsmæssig brug af administrative ressoucer at vedligeholde et retvisende billede.

Gardiner anvendes alene til beregning af medgået tid ifm undervisning.

Gardiner anvendes ikke til forberedelsesdelen.

Gardiner er alt for ufleksibelt, og vores lærere har ønsker om “egen tid” som frit kan placeres.

Gardinerne angiver dagens samlede arbejdstid = typisk 7,4 time.

Medarbejderne (der alle som udgangspunkt er akademiske) fordeler selv tid på de øvrige arbejdsopgaver.

godt værktøj til at anskueliggøre ugens arbejdstid.. men som vejledende oversigt. Man kan i nogle tilfælde afholde møder, som ligger uden for gardinerne, men som indgår i arbejdstiden

har prøvet det, men alt for meget arbejde med det hele sæsonen. Her tænker jeg på rettelser osv.

Hvad er gardiner?

hvilken slags gardiner?

Ind/ud 15 min før/efter undervisning

Ledelsen bruger ikke “gardinerne”, men lærerne er selv velkomne til lægge dem – og min vurdering er at måske 25% af lærerne gør dette

Læreren kan selv planlægge sin forberedelsestid, men ikke i Speedadmin.

Men kun til beregning af ulempetillæg

Vi anvender kun gardinerne til at udregne ulempeydelsen, samt synliggøre overfor den ansatte hvad der udbetales ulempeydelse for. Det kan både være i forbindelse med koncerter og andre aktiviteter, og naturligvis slut-minutter f.eks. 10 minutter efter sidste elev på hver undervisningsdag.

Vi benytter “gardinerne” til ulempetillæg

Vi bruger Excel ark til ovenstående

Vi bruger gardiner til at anskueliggøre al arbejdstiden. Desuden til udregning af ulempe.

Brug af pulje

Bruger skolen puljer (dvs. et samlet antal timer til én eller flere specifikke arbejdsopgaver) i arbejdstidsoversigten?

37

Ja

9

Nej

1

Ved ikke

Er pulje-timer registreret i lærerens skema? (37)

10

Ja

11

Nej

15

Delvist

1

Ved ikke

Det er op til den enkelte lærer hvordan dette administreres

En del af puljetimerne skemalægges løbende.

En lille pulje til koncerter der ikke er planlagt ved sæson start

f.eks. andre opgaver som samarbejdsprojekter med skoler,  vedligeholdsopgaver, planlægning af projekter, osv.

Koordinatorfunktioner placeres hvor og hvornår det giver mening.

De fleste puljetimer er ikke registreret i SpeedAdmin

Læren kan selv vælge at skrive det ind

Med gardin.

Medarbejdere m. tillidshverv (fx faggruppeformænd m/k) får lagt timer fredage til møder og administrativt arbejde.

Nogle af puljerne lægges ind som bookinger, men registreres ellers i vores “regneark” som udleveres som opgaveoversigt.

Puljer til koncerter/arrangementer m.m. fremgår i lærerens opgaveoversigt. Det fremgår ikke i Speedadmin

Puljetimer registreres delvist i lærernes egne skemaer. f.eks. indgår møder og koncerter i skemaerne.

Dette for at sikre opgørelsen af ulempe.

Puljetimer til musikskoleaktiviteter og praktiske opgaver (ikke forberedelse) registreres og skemalægges ved aftale/afholdelse.

Puljen til forberedelse er registreret i SpeedAdmin men ikke skemalagt.

Tildelte puljetimer skal lærerne selv registrere via bookinger

Vi bruger excelark, opgaveoversigt og lagkagemodel til fordeling af arbejdstiden.

Vi bruger puljetid til projekter og andet samarbejde, som lærerne selv kan tilrettelægge. læreren oplever det generelt som bøvlet at bruge tid på selv at nedskrive puljerne, så det er ikke alle, der får det gjort, hvilket kan være uhensigtsmæssigt ift. at opnå korrekt ulempeydelse.

Vi forsøgte fra starten at registrere puljetimer i SpeedAdmin, der er vi gået væk fra igen.

Vi har en oplevelse af at lærerene mere bruger skemaet end listerne i opgaveoversigten. Opgavelisterne er besværlige at tilgå – det kræver mange klik.

Vi har skelet til Aulas tidsoversigt – den virker mere overskuelig.

Ønskeligt: ved ændringer (af eks dato/tid) ønskes ET oversigtfelt med flere funktioner til ændringerne.

Vi har en pulje til andet arbejde; men opgaverne i denne pulje er defineret med x antal timer pr. opgave

Tilfredshed med SpeedAdmin i forhold til tilrettelæggelse af arbejdstid

På en skala fra  1 til 4 bedes skolen svare om graden af tilfredshed med SpeedAdmin som administrativt system i forhold til tilrettelæggelse af arbejdstid og arbejdstidsoversigt. 

1: SpeedAdmin til registrering af arbejdstid.

 • 4 Meget tilfreds: 4
 • 3 Tilfreds: 14
 • 2 ikke tilfreds:  20
 • 1 meget utilfreds:  9

2: Skolens overblik over medarbejdernes arbejdsopgaver*

 • 4 Meget tilfreds: 1
 • 3 Tilfreds: 26
 • 2 ikke tilfreds:  14
 • 1 meget utilfreds:  6

3: Lærerens overblik over egne arbejdsopgaver

 • 4 Meget tilfreds: 0
 • 3 Tilfreds: 24
 • 2 ikke tilfreds: 16
 • 1 meget utilfreds: 7

4: Ændringer i egne arbejdsopgaver i løbet af et undervisningsår

 • 4 Meget tilfreds: 0
 • 3 Tilfreds: 17
 • 2 ikke tilfreds:  20
 • 1 meget utilfreds: 10

Spørgsmål om den overordnede model på skolen for OK14

A: Normalansættelsesmodellen: Al arbejdstid er skemalagt, opgaverne er placeret indenfor aftalt arbejdstid og fylder arbejdstiden ud

B: Normalansættelsesmodellen, men kun med delvis fremmøde: Arbejdstiden er skemalagt for de opgaver, der er regelmæssige, oftest på ugebasis. Desuden er opgaver med et tidsforbrug på f.eks. 10 timer og derover aftalt. Resten af arbejdstiden er ikke skemalagt, men understøtter udførelsen af opgaverne – og registreres ikke, men det overlades til læreren at fylde arbejdstiden ud.

C: Hybrid af normalansættelsesmodellen, men med udgangspunkt i undervisningstider:

Eksempel: En arbejdsdag er 8 timer. 5 timer forventes til undervisningsopgaver incl. småpauser, ind og ud osv., De 3 sidste timer er til de nødvendige opgaver, der sikrer, at undervisningen kan gennemføres. De 3 timer kan læreren selv placere – eller de kan placeres efter aftale med ledelsen 

D:Undervisningsmængden styrer reelt ansættelsesgraden: Arbejdstiden beregnes alene på baggrund af undervisningstiden.

7(A)

27(B)

10(C)

3(D)

Aftale om udmøntning af arbejdstid for musiklærere på ‘XXX’ Musikskole

Aftalen er indgået af Lokalmedarbejderudvalget i februar 2019.

Aftalen træder i kraft august 2019 og gælder fremover.

Aftalens indhold

Aftalen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra både ledelse og personale om at finde mere tid for personalet, særligt i forbindelse med musikklasse- og holdundervisningen. Sæsonen 2017/18 har efterladt lærerne under et for stort arbejdspres, og skal derfor justeres.

Ambitionen har været at lave en model, der tilgodeser de forskellige typer af undervisning, der foregår i musikskolen, og samtidigt lader færre forhold være beskrevet i detaljer, til fordel for større puljer, der skaber et professionelt råderum for lærerne.

Aftalen kredser om tre grundlæggende forhold:

Sæsonlængde og -indretning

Anskueliggørelse af rammetid for medarbejderne

Ny model for konkret udmøntning af arbejdstiden, så et bedre forhold mellem undervisningstid og forberedelsestid sikres, særligt i forhold til holdundervisning

Aftalepunkterne er følgende:

Sæson – musikskolens undervisning ligger inden for Haderslev kommunes skolekalnder. De fem ferieuger fordeler sig med 3 uger i sommerferieperioden, én uge i efterårsferien, og én uge i vinterferien.

Arbejdsåret sættes til 42 uger. Differencen mellem ferieplanens fem uger og de 42 arbejdsugeruger sættes til 0-dage.

42 ugers arbejdssæson modsvares af en 40 timers arbejdsuge for fuldtidsansatte.

Musikskolens undervisningssæson følger skolernes, men begynder én uge efter skolestart og slutter én uge før skoleafslutning.

Én uge i begyndelsen af skoleåret, én uge i januar eller februar, og én uge i slutningen af skoleåret udgør tre undervisningsfrie uger. I disse lægges fælles møder, planlægning, klargøring af lokaler og instrumenter, projektplanlægning, m.m., således at almindelige undervisningsuger tilstræbes friholdt for disse.

I almindelige undervisningsuger og -dage kan undervisningen omlægges til projekter og sammenspil.

Undervisningssæsonen for musikskolen er således 37 ‘tekniske’ uger (37 x 5 = 185 undervisningsdage. Det er ikke identisk med 37 faktiske uger), liggende indenfor skolernes undervisningssæson.

Musikskolen opfordrer til, at man afholder sin 6. ferieuge.

Rammetid og undervisningstider – den enkelte lærer aftaler et ønske om sin ugentlige rammetid med ledelsen inden sæsonstart. Ledelsen skal tilstræbe, at alle undervisningsforpligtelser, i form af soloundervisning, sammenspil, og andre hold, der undervises på ugentlig basis, lægges indenfor denne rammetid.

Denne rammetid vil anskueliggøre lærerens arbejdstid, og samtidig sikre, at alle arbejdsopgaver dagligt lægges fordelagtigt og så tæt sammen som muligt.

9.1. Der er fleksibilitet tilrettelæggelse af flere arbejdsopgaver da der ikke er møde pligt til f.eks. forberedelse, egenøvning og kommunikation-/kontorarbejde.

Holdundervisning lægges i ugeskemaet af musikskolen i samråd med læreren.

Soloundervisning aftales af læreren med eleven og/eller dennes forældre indenfor rammetiden. Er det nødvendigt at justere rammetiden, gøres dette i samråd med ledelsen.

Arbejdstidens udmøntning – den egentlige udmøntning af arbejdstiden sker i en fleksibel puljemodel, der tilgodeser forskellige typer af undervisning og deres særlige behov for forberedelse. Der skelnes mellem typerne:

Instrumental- eller sangundervisning – undervisning af soloelever eller undervisning på små hold, typisk på 2-3 elever, på samme instrument internt på musikskolen, eller i kendte lokaler på skoler i kommunen

Interne hold – undervisning på hold i kendte lokaler på musikskolens hovedmatrikler, hvor graden undervisningskompleksitet er middel og det praktiske håndteringsniveau er lavt til middel

Eksterne hold – undervisning på større hold i eksterne lokaler, hvor graden undervisningskompleksitet er høj og det praktiske håndteringsniveau er stort

Samtidig tilstræbes en enkel model i forhold til administration og registrering. Derfor samles forholdene forberedelse, øvning, kommunikation, skemalægning, skole/hjemkontakt, møder, MUS-samtaler, koncerter, prøver, kurser, pauser, restitution, opstilling/pakke ned, kontortid, klargøring/oprydning af undervisningslokaler, instrument tjek-op, samarbejde, kørselsopstart (op til 15 minutter) – alt sammen i en grad, der kan henregnes som almindeligt i afvikling af musikskolearbejdet – i en samlet pulje: Andentid. Den skal sikre fleksibilitet for læreren til at råde over sin tildelte tid, som det passer bedst. For de tre undervisningstyper udmåles Andentiden efter følgende satser, beregnet i forhold til undervisningstiden:

Instrumental- og sangundervisning: 100%

Interne hold: 130%

Eksterne hold: 147%

Forberedelsesdelen af Andentiden defineres ikke fast, da erfaring viser, at den ikke let lader sig definere. Det vil dog til en hver tid skulle kunne lade sig gøre, at lade forberedelsesgraden udgøre for soloundervisning 50%, for interne hold 80%, og for eksterne hold 97%, således at den enkelte lærer kan forbeholde sig ret til forberedelse i det mål.

Forberedelsesgraden, som beskrevet i stk. 14., kan, på foranledning af den enkelte lærer, anskueliggøres i Speedadmin, i form af en generel rammesætning i ugeskemaet ved hjælp af grafiske ‘gardiner’, i samarbejde med ledelsen.

Øvrige dele af arbejdstiden beskrives i puljen Specialtid. I denne kan forskellige individuelle forhold tilgodeses, og timer tildeles til tillidshverv, koordination, udvikling, lokalMED, bestyrelse, efter-/videreuddannelse, projekter, engagementstimer, ekstra kørsel (transport udover 15 min. Se stk. 20-21), m.m. Se skema ‘Specialtidspuljer’.

De individuelle forhold i lærerens arbejde tilgodeses særligt i specialtidspuljerne Udvikling, Projekter, Efter-/videreuddannelse, Koordination, Engagementstimer, samt diverse. Disse skal drøftes ved MUS og ved løbende opsamlingssamtaler for at sikre, at individuelle behov og engagementer tilgodeses. Se skema ‘Specialtidspuljer’.

Om arbejdstid generelt – den samlede undervisningsgrad i denne model kan aldrig fylde mere end 50% af ansættelsen, men vil reelt altid være mindre. Ved den individuelle arbejdstidsaftale tilstræbes det, at der er diversitet i den samlede undervisningsportefølge, samt øvrige opgaver i Specialtiden – det vil reelt nedsætte undervisningsgraden.

Modellen skal sikre, at holdundervisning altid udløser markant mere forberedelsestid og praktisk tid end soloundervisning, især for de eksterne hold.

Kørsel – andentiden inkluderer flytning mellem lokaler og minimal transport lokalt, samt opstarten af længere transport.

Kørsel udover det lokale udløser ekstra specialtid efter følgende model: Der gives 10 minutter, når en vertikal eller horisontal linje overskrides udenfor bygrænserne (blå cirkler), efter modellen på kortet ‘Zoneinddeling af kommunen mhp. kørselsberegning’.

Bortset fra puljetimer til koncerter/arrangement og lignende er al arbejdstid skemalagt. Dette kombineres med en fleksaftale, hvor læreren kan flekse tid og sted for den tid, der ikke kræver fremmøde

Denne model oplever vi den største grad af fleksibilitet kombineret med klare opgaver.

Der lægges fuld arbejdstid. Læreren har mulighed for at “flexe”, dvs. fx lave forberedelse hjemme

Det er B-modellen der tiltaler både lærer og ledelse mest.

Lærerne synes det er en fordel at de selv kan bestemme hvor, og hvornår de vil løse en del af deres opgaver. Det giver dem fleksibilitet i forhold til resten af deres arbejdsliv.

Det giver et godt fingerpeg om tidsforbruget, når vi snakker den regelmæssige undervisning. Til gengæld er det ikke så smart, hvis der er mange skiftende arbejdsopgaver i løbet af skoleåret, ligesom opgaver uden forberedelse kan være svære at placere ind.

Jeg bruger et regneark til at fastlægge lærernes arbejdstid. Undervisning, Koncerter og arrangementer, møder, planlægning og andre arbejdsopgaver

Jeg er måske ikke den helt rigtige til at svare fyldestgørende, da vi er i gang med en omlægning af rammer og udmøntning af arbedjdstid på Frb fra model D til model B, som vi implementerer fra 22/23. Den måde SA er blevet brugt på Frb hidtil er jeg endnu ikke helt inde i, men vi ser mange gode muligheder i at kunne udnytte SA endnu bedre, så vi kan slippe de mange excelark.

Jeg kan desværre ikke give et entydigt svar. Dog er hensigten fra næste sæson at lægge os under ‘XXX’ Musikskoles model, da vi køber vores sekretærhjælp fra ‘XXX’ Musikskole nu og hele sæson 2022-23.

Jeg vil sige at vi bruger en kombinationsmodel af A og C. Vi har udover undervisning og øvrig arbejdstid registreret alle koncerter/begivenheder og møder hos den enkelte.

Lærerne møder ikke ind i al arbejdstid. vi har to “store” dage, hvor møder mv. typisk lægges

Lærerne ved hvor mange timer de har til den enkelte opgave årligt (f.eks. administration og forberedelse) og sørger selv for at fordele timerne over året

Planlægning/forberedelse skal ikke skemalægges. Koordinatoropgaver og tillidshverv skal ikke skemalægges.

‘XXX’ Musikskole arbejder ud fra et tillidsbaseret samarbejde, hvor de enkelte opgaver der ikke er undervisning ikke tillægges eksakt tid.

Som skole har vi stor tillid til at vores undervisere udføre de opgaver der er aftalt i forbindelse med opgaveaftalerne. Det er heller ikke et ønske fra personalet at der registreres udbredt i SA .

Vi har indtil nu kun brugt SA til den ugentlig undervisning – altså som et skemalægningsværktøj. Fremadrettet kommer vi til at bruge det til bookinger, dvs. koncerter og arrangementer, for at sikre en rigtig beregning af ulempegodtgørelsen.

Undervisningstiden registreres i SA. Forberedelsestid og andre opgaver registreres kun i samlede timetal og er ikke defineret/fordelt på hver enkelt dato.

Vi benytter excell ark udarbejdet af ‘XXX’, hvilket fungerer godt for os. det er enkelt og overskueligt for alle.

Af den årsag har jeg aldrig sat mig ordentligt ind i Speedadmins beregningstilbud.

Vi benytter os af en model der mest minder om den beskrevne model A.

Vi skemalægger de blå gardiner (øvrig tid) i efter samråd med de enkelte undervisere.

Vi bruger et exelark som opgaveoversigt med tilhørende timetal.

Det eneste der er registreret i SA er elevtiden. Resten er flex tid.

Vi har meget individuelle aftaler og har valgt et kompromis imellem opgørelse og registrering i Speedadmin/skemaet og ikke opgjort tid til egen forvaltning

Vi registrer al arbejdstid – men noget af det løbende i sæsonen.

Vi skemalægger undervisning med komme-gå tid. Forberedelse lægges som fleksibel tid. Øvrige opgaver som møder, projekter osv lægges ind som en booking med et rullegardin.

Vil gerne fremover kun skemalægge konfrontationstid. Undervisning, møder, arrangementer mm. Forberedelse og øvrige opgaver kan lægges frit af læreren, hvis skolen ikke behøver fremmøde.

vores model er nok en blanding af B og D, afhængig af hvilken type opgaver, der e tale om. Det er ikke lykkedes at finde en model, der passer godt til alle typer ansættelser, vi har ansættelser fr 3,5 /37-dele til fuld tid, og i praksis oplever jeg det som meget forskelligt, hvad der passer bedst til den enkelte medarbejders ansættelse. det giver både fordele ift. fleksibilitet men også en (for) høj grad af kompleksitet. En model, der kan rumme alle typer ansættelser vil være en stor hjælp

Beskrivelserne dækker kun delvist den virkelighed der er

Der er brug for flere puljer i opgaveoversigten. Nu er der 2. 5 stk kunne være fint.

Det er for få ting Speedadmin kan beregne/automatisere.

Det ville være en stor hjælp, hvis man feks kunne lave sine egne små formler, som i et regneark.

Lig nu er puljeberegninger designet til, at al undervisning sig ensartet til øvrig tid.

Jeg vil feks. Rigtig gerne kunne trække tid ud af årsnormen til f.eks. transport, funktioner m.v. Lige nu figurer de, og man skal regne meget ud manuelt. Det gør det svært at læse/forstå.

Der kunne godt justeres på “brugerfladen”. Det er vanskeligt at få det fulde indblik i hvilke muligheder / genveje m.m. der findes.

Der mangler et visuelt godt overblikover alle ansatte.

Der mangler funktioner, der understøtter nedvarsling af timer i løbet af normperioden. Man kan ikke få vikardækning til at tælle som “undervisningstid” og derfor ikke påvirke undervisningsprocenten.

Det ville virkelig være befordrende, hvis SpeedAdmin ville/kunne revidere rullegardins-værktøjet, så det var egnet til at bruge til at beregne arbejdstid.

For os er det alt for besværligt at “proppe” vores aftale ind i speedadmin. Vores kategorier passer ikke med systemet og jeg brugte TIMER(!) i starten på at få det til at passe – med fare for alt for mange fejl. Men det ville være virkelig dejligt hvis det kunne lade sig gøre, så lærer og ledelse kunne tilgå det samme sted.

Forbedring ønskes: af opgørelse af arbejdstid ved læreren gr ned i tid eller har orlov.

Ligeledes ønskes forbedring af af oversigt og beregning af ansættelsesnorm ved nye ansættelser

Hvis man skal kunne bruge SA, i sin nuværende form, til beregning og planlægning af arbejdstid kræver det meget detaljeret/minutiøs registrering. Excelarket giver os et hurtigt, let forståeligt overblik over timeregnskabet, som SA for tiden ikke er i stand til.

Jeg har svaret “utilfreds” i forhold til bruge af SpeedAdmin ifm arbejdstid.

Det er dog ikke fordi jeg har taget mere stilling til SpeedAdmins løsning end, at den blot ikke virker for os. Lærerne trives ikke med denne form for timeregnskab, og vi oplevede at skulle have flere sideløbende aftaler.

Derfor bruger vi ikke SpeedAdmin, og vi er ikke interesseret i at komme til at bruge SpeedAdmin til denne opgave.

Jeg skal være opmærksom på at evt. ledig tid som står på en lærer i princippet ikke er gældende, da den ledige tid jævnfør overenskomsten langsomt “forsvinder” hvis man som ledelse ikke får sat andre opgaver på en lærer.

Oplæg til at der er en ekstra angivelse som viser ledig tid over en sæson + ledig tid fra d.d. (måske findes den funktion – jeg kender den dog ikke)

Meget lidt intuitivt og brugervenligt.

det er det største problem i forhold til at gøre det meningsfuldt for underviserne.

Når vi arbejder meget detaljeret og forsøger at få presset enhver opgave ned på tryk før det går løs, skubber vi efter min mening mange medarbejdere direkte over i en lønmodtagerrolle, en rolle, som ikke befordrer engagement, opfindsomhed og arbejdsglæde. Men for andre er det en stor tryghed at vide, hvad der skal laves – selv om det for de fleste er en illusion at kunne forudsige opgavernes omfang detaljeret et år frem.

Speed Admin er et styringsværktøj, som vi oplever fungerer rigtig godt til skemalægning og kommunikation med elever/ forældre. Til planlægning af arbejdstid er det til gengæld vores oplevelse, at det er system med en meget høj grad af kompleksitet og meget stor mængde tilgængelig information. det gør det svært at bruge for både administrative medarbejdere og lærere.

Det har den uheldige bieffekt, at det inviterer til en unødvendig høj grad af deltailstyring. Det er muligt at tælle sin arbejdstid i minutter, og samtalen kan hurtigt komme til at handle om få timer i manko den ene eller anden vejholdt op imod en samlet årsnorm på mange hundrede timer. røde tal på bundlinjen ved mere end 10 timers undertid gør lærerne nervøse, og de har ofte svært ved at skelne mellem de forskellige informationer på det meget deltaljerede skærmbillede.

Speed Admin er også svært at bruge til ansatte, der starter midt i et undervisningsår eller går op, eller ned i tid i løbet af året.

Speedadmin bruges udelukkende til skemalægning af elever og som kommunikationsplatform. Dertil kommer selvfølgelig tilmelding betalingen m.m.

Intet i Speedadmin har med udregning af lærerens arbejdstid at gøre.

Derfor kan jeg ikke svare på om jeg er tilfreds med Speedadmin i forhold til tilrettelæggelse.

Jeg har svaret at jeg er meget utilfreds. Men jeg kunne lige så godt have svaret at jeg er meget tilfreds.

Vi bruger det ikke.

Der mangler denne svarmulighed – vi bruger ikke Speedadmin til udregning af arbejdstid.

Træls at systemet ikke kan beregne arbejdstid ordentligt ved ansættelse midt i året, eller ved afgang. Heller ikke ved timetalsændring midt i en sæson.

uigennemskueligt program, som vil løse for mange ting på én gang.. “det står jo ikke i speed” kan en kommentar være…

Vi anvender timeberegningen “ja, antal gange hos lærer, ignorer startdato”. Her spreder SpeedAdmin lektionslængden ud over hele sæsonen ved ændring i ansættelsesgraden, uanset hvornår på sæsonen eleven påbegynder undervisningen.

Vi arbejder med en fast årsnorm på 1680 timer uanset fordeling af helligdage. Derfor vil Speed Admins opgørelse i arbejdstid ikke stemme 100%

Vi bruger primært speedadmin som værktøj for lærerne (skemalægning i forhold til elever og kalender), som ledelsesværktøj er det tungt og ufleksibelt.

Alt for mange klik ved rettelser og indtastning.

Vi har derfor måttet indføre et parallelsystem (regneark)

Vi har en lille teknisk utryghed, fordi det ikke altid er sikre beregninger.

Jeg er ikke klar over, om det er medarbejderfejl eller systemet, der gør at fejlene opstår.

Det er svært at lave rettelser i systemet uden at der sker utilsigtede andre ting.

Vi oplever umiddelbart systemet ufleksibelt og har derfor ikke brugt meget tid på at “forstå” det eller sætte os ind i det

Vi savner muligheden for at kunne trække timer ud af årsværket UDEN at skulle skemalægge dem hver uge (fx en TR-akkord eller lign.)

Vi synes det er en meget stor udfordring at benytte os af speedadmins løsning, ift op/nedjusteringer af ansættelser i løbet af året.

Ændring af ansættelsesgrad i et skoleår er kompliceret.

Ønske om at kunne forudindstille ulempeydelsen på 25% til udbetaling og de 50% afspadsering (i timeberegningen), så jeg ikke behøver at huske det, når jeg opretter nye lærere i SpeedAdmin.

Ønske om at kunne få et bedre overblik over SOLO-undervisningsminutter i “Timer” på den enkelte lærer. Jeg bruger aftalte og faktiske elever til at se, om der er ledige solopladser hos en lærer, men da der er en linje pr. fag/minutter  bliver det ofte uoverskueligt.

Ønske om at kunne lave en indlagt pause, hvor minutterne ikke tæller som undervisning (det gælder f.eks. vores kor/orkesterprøver, hvor  de voksne altid holder kaffepause midtvejs).

Besværligheder i SA:

Ændringer i starttider og varighed af bookinger er kringlet  – og man skal selv beregne.

Dobbeltbookinger i puljerne er mulige og tæller derved dobbelt.

Anonymisering er ikke mulig, da SA ikke kan udelade advarsler. Vi er pligtige til at kunne dokumentere også ældre krav overfor Gældsstyrelsen

Billeder til opload på hjemmeside skal navngives uden mellemrum – kunne det ændres?

De er altid søde og hjælpsomme.

Omkring lister og data har systemet meget tilbage at ønske. Det er meget kompliceret at få lister der stemmer på tværs.

Et forslag kunne være når man laver en liste at der kommer en faktaboks som beskriver hvad listen er beregnet udfra. En faktaboks man kan videresende til politikere m.fl. Som forklaring

det vil være fantastisk hvis Speedadmin tilbyder en kommunikations platform der er et lukket system og ikke kun et afsendersystem.

Et udmærket administrativt arbejdsredskab

Generelt bæger speedadmin bræg af at være et gammelt system som ikke er fuldt med tiden. En innovativ skole med mange nye tiltag vil opleve SA som utrolig rigid. Det har utrolig mange mangler som slet ikke alle kan nævnes her, men…………

En fortryd kap – ctrl+z funktion ville være fantastisk

Bedre overblik i skemalægningsfasen – måske automatiseret som f.eks. tabulex eller andre skemalægningsværktøjer

Mulighed for at ændre på layout i timeoversigten – evt. navngive puljer efter skolen behov

Mulighed for individualisering af systemtekniske ting som f.eks. årsnormen 1680

Mere automatisering i forbindelse med fagopretning. Det er komplekst at forstå Fagtype – undervisningstilbud – fag opsætningen

Færre klik mere drag and drop

Bedre notificeringer- specielt hvad angår indhold af opdateringer

Bedre kompatibilitet mht. billeder iforb. fagbeskrivelser til hjemmesider

Tænker listen er utrolig lang

har aldrig været glad for speedadmin. Der er for mange lag og alt for mange funktioner i ét program. Mener at brug af speedadmin fik al for stor indflydelse på den nye arbejdstidsaftales udmøntning på skolerne. Har været i dialog med alternativ programmør men fik ikke bred opbakning fra region ‘XXX’ til at gå videre…. vi er også usikre på et nyt system. Tænker mange skoler har investeret mange sekretær- og medarbejdertimer i speed…

I det daglige arbejde – virker det fint til at det med at styre elevernes tider, aflysninger mm.

Jeg er ikke interesseret i at Speedadmin skal udvikle på noget jeg ikke ser, at der er behov for.

Jeg frygter bare, at det bliver dyrere at bruge Speedadmin, hvis systemet for udregning af arbejdstid skal laves bedre.

Helt overordnet synes jeg ikke, at Speedadmin skal være et værktøj, som skal hjælpe os med at styre lærernes arbejdstid. Det er fint som elev administrationssystem men, at det skal udvikles til et system, der kan bruges til at holde styr på lærernes arbejdstid, synes jeg er helt forkert. Og det kræver virkelig meget administration og tid, hvis alt skal ind i systemet. Det er så langt fra den måde der arbejdes på i virkeligheden. Jeg kender ikke andre områder, hvor man prøver at systematiserer og kassesætte arbejdstiden som den måde jeg synes Speedadmin lægger op til at vi kan gøre. Det er egentlig ikke en kritik af Speedadmin, men en kritik af, musikskolerne åbenbart ønsker, at timeudregning skal være en del af Speedadmin.

Jeg finder Speedadmin´s support-svartider absolut urimelige. Jeg oplever at skulle rykke for henvendelser og komme igennem. Mener jeg fortsat har henvendelser som jeg har opgivet at få support på. Når man endelig får fat i support, så er supporten høflig og tit hjælpsom.

Jeg kunne godt ønske mig, at speed ware vil satse mere på at udvikle og kompleksitetsreducere de eksisterende funktionaliteter omkring beregning og tilrettelæggelse af arbejdstid, fremfor at knopskyde med nye features i study planner. det kunne være skønt, hvis man fx kunne tage på sig at finde 2-3 best practise-modeller for tilrettelæggelse af arbejdstid, som kan anbefales på tværs af brugerne

Jeg savner en enklere modulopbygning, så ændringer i et modul (fx person/lektion/elev) slår igennem overalt, hvor dette modul er anvendt. Det må gerne tage tid at sætte systemet op i første omgang. Men herefter skal al arbejde i systemet være enkelt, logisk og hurtigt. Lige nu er der mange valgmuligheder og dermed fejlkilder også i almindelige arbejdsgange.

Et mere intuitivt drag and drop system, uden så mange klik-behov.

Det er for besværligt at trække lister, for mange fejlkilder.

Tilmeldingssystemet kunne være mere dynamisk ift. at knytte priser/tilbud/mulige tider sammen (modulopbygning :))

Forum – (fildeling) er ikke anvendeligt, fordi det kun kan organisere kronologisk. Der er behov for at kunne dele dynamiske dokumenter og at ordne i andre kategorier end “tråde”

Kalenderen er ikke anvendelig. Der er behov for en overskuelig kalender for både den enkelte medarbejder og skolen som helhed. Man skal kunne vælge at se alle begivenheder, man er med i, alle begivenheder i en afdeling, alle begivenheder på skolen ud fra valgte kriterier og i en overskuelig form (ikke en liste, men en kalender). Her vil det også være hensigtsmæssigt at kunne samkøre kalendere fra de skoler, man evt. er ansat på samtidigt. (Jeg er klar over, at man kan eksportere til egen kalender, men det vil være enklere at have een kalender til sine deltidsansættelser samlet, hvis alle skolerne bruger Speedadmin)

En dynamisk kalendereksport, så ens personlige eksporterede kalender fra Speedadmin opdateres løbende.

Mere brugervenligt 🙂

Neej. Bliver altid lidt træt. For det er utidssvarende, når man kigger på andre institutioner.

Hvis der var en seriøs konkurrent, ville vi prøve lykken.

Det er samtidig blevet så dyrt nu, at vi af og til overvejer om vi kan undvære og f.eks. forsøge os med Lara (ungdomsskolerne) eller et andet system.

Men tilmeldingssystemet fungerer – når de altså ikke – (som for 14 dage siden) lige kommer til at slette halvdelen af vores fag. En fejl som åbenbart har ramt mange musikskoler – og lige midt i hovedtilmeldingen!!

Ville SÅ gerne vide hvad de få musikskoler, der ikke bruger SA så bruger.

Speedadmin fungerer fint til elevadministration/elevkontakt – vi fravalgte arbejdstidopgørelse i SA, da vi ikke finder det hensigtsmæssigt at registrere tidsforbrug på aftalte opgaver udover undervisning.

Tilfredshedsgraden svinger alt efter hvem du spørger.

Generelt skal der bruges meget tid på kombinationen regneark og dernæst tal- og opgaveoverførsel til speedadmin.

Vi anerkender at det må være en kompliceret programmeringsopgave for SpeedAdmin, at skabe et værktøj, der kan passe til hver enkelt  musik- eller kulturskoles fortolkning af rammeaftalen for arbejdstiden, samtidig med at man skal tænke på brugervenlighed.

Vi er generelt godt tilfredse med SpeedAdmin og den service vi oplever at få, når vi har spørgsmål.

Generel ressourcestyring er fint til vores behov.

De småting vi ellers har, har vi en rigtig god dialog med SpeedAdmin omkring

Ønsker en bedre gennemsigtighed og enkel oversigt til bedre forståelse hos medarbejderne. Som opsætning er nu, er det for komplekst.

– Speedadmin opleves ikke som en hjælp til forståelsen – det skulle gerne være et brugbart fælles værktøj for både ledelse og medarbejdere.

– Kobling til løn – ønskeligt!!

– Vikar: ønskeligt med en lettere arbejdsgang. GDPR-mæssigt er vi nødt til at oprette en vikar i systemet, det er tungt. Kun der ev. oprettes et “gæsteadgang”, som vil være en lettere arbejdsgang.  (Så vi undgår at skulle printe lister ud eller sende personoplysninger over en privat mail).

– Forum er virkelig gammeldags.

– Notater- funktionen fungerer godt – især godt at man kan se historikken.

Mini-survey