Kulturskoleundersøgelse 2022

Viden om musik- og kulturskolen i Danmark

I DMK kan vi se en udvikling, hvor stadig flere af DMKs medlemsskoler udbyder andre kunstfag end musik. Nogle skoler har en lang tradition for at være kulturskoler, mens andre først for nyligt er blevet sammenlagt eller samlokaliseret med andre kunstfag/kunstskoler.

Vi har derfor valgt at lave denne undersøgelse, der forhåbentlig kan tegne et billede af, hvordan landskabet tager sig ud i alle landets fem regioner.

Antal besvarelser

0

I hvilken af de fem regioner hører skolen hjemme?

17

Hovedstaden

6

Nord

15

 Midt

12

Sjælland

16

Syd

Hvilke kunstneriske fag undervises der i på skolen?

Musik
100%
Dans
35%
Billedkunst
46%
Taeter/drama
38%
Skrivning
12%
Tegning
17%
Animation
6%
Film
11%
Musical
12%
Andet
14%
Andre fag:

Fotolab, lydkunst, musikproducer, musikproduktion, musikproduktion & performance, dj kursus, lyd & lys og BGK, redesign tekstiler, revy-skole, tekstil og design, world Music Center, Flaskepost til fremtiden

Modtager I som musik- og/eller kulturskole kommunal støtte til undervisning i andre kunstneriske fagområder end musik?

Ja
52%
Nej
47%
Ved ikke
1

Hvilke fagområder modtager i kommunal støtte til?

 • Ballet

 • Billedkunst

 • Drama/teater

 • Keramik

 • Film

 • Skrivning

 • Kulturpakker, som kan indeholde alle kunstretninger

 • Dans

 • Tegning

 • Midler til samarbejde med Billedskole og Egnsteater

 • Moderne dans og klassisk ballet

 • Vi har modtaget kommunal tilskud til at udvikle Kulturskolens nye fag

 • Vi modtager ekstra midler som talentkommune til film, billedkunst, teater og skrivning.

 • Vores billedskole har sit eget budget, de øvrige indgår i det samlede budget.

Har I kendskab til, om kommunen yder støtte til andre kulturinstitutioner i kommunen, der tilbyder undervisning i kunstneriske fag?

Ja
53%
Nej
36%
Ved ikke
1 11%

Ballet, teater og billedskole

Biblioteket og Kulturhus Kappelborg

Billedkunst, tegning, dans (er dog lidt usikker på det!),

Billedskole

Billedskole

Billedskole

Billedskole

Billedskole

Billedskole

Billedskole og teaterindsats

Billedskole og teaterskole

Billedskole og undervisning på Egnsteater

Billedskole samt børne og unge teater

Billedskole, dramaskole

Billedskole, Teater

Billedskole, Teater – muligvis balletskole

Billedskole, teatergruppe

Billedskole, teaterskole, danseskole

Danehofgarden og Nyborg Voldspils vinterskole

Det Hemmelige teater, Kunsten

Dramaskole + billedskole

En teaterforening

Forfatterskole

Herning Billedskole, Den Jyske Sangskole

Kommunen yder støtte til en billedskole.

Kunstskolen

Det Sønderjyske Sangcenter

Middelfart Billedskole. En ganske lille billedskole med en leder ansat på få timer til at forvalte skolens 5(?) hold

Roskilde Kulturskole

Roskilde Musiske Skole og Åben Dans

Teater, billedkunst

Teaterskoler, garde og danseskole

Ungdomsskolen

Er der etableret et tæt og gensidigt forpligtende samarbejde mellem disse andre kulturinstitutioner og jeres kommunale musik- og kulturskole?

Ja
30%
Nej
59%
Ved ikke
1 11%

1) Der er private/forenings-udbydere af drama/cirkus/gøgl, men jeg er faktisk ikke klar over om de modtagere kommunal støtte.

2) Der er keramikkurser på *det lokale museum* i turistsæsonen. Museet har til huse i bygninger, der ejes af kommunen

Kulturskolen rækker ud med henblik på samarbejde til alle i kommunen. Herunder ovennævnte.

Billedskolen er meget lille, og der er indtil videre ikke indgået samarbejde. Der er planlagt og afsat midler til prøvehandlinger, for at se på mulighederne for at etablere en Kulturskole, men intet endeligt er besluttet endnu.

Billedskolen ligger i sammenhæng med museet.

Der er et samarbejde mellem Musikskole, Billedskole og *lokalt teater*

Der er et samarbejde, men det kan ikke siges at være gensidigt forpligtende. Billedskolerne + dramaskolen er foreninger med kommunal støtte, og de ønsker ikke, at være en del af en kulturskole. der er pt ikke politiske ambitioner om etablering af kulturskole.

Det er primært mig, der gerne vil samarbejdet. Der er dog lige kommet nyt byråd, og det vides ikke, hvilke ambitioner, de har på området.

Der er et tæt samarbejde mellem *kommunens* mange kulturaktører, herunder mellem Kulturskolen og Musisk Skole.

der er ikke andre kommunale institutioner

Der er ikke vist interesse for at etablere et tættere samarbejde, hverken fra Billedskolen eller fra politisk side. Vi har forsøgt at nærme os, men det har indtil nu ikke kunnet lade sig gøre.

Der er musikaktiviteter på flere friskoler, danse- og teateraktiviteter på foreningsbasis, teateraktiviteter pfor unge å teatre, samt kommercielle intiativer. Vi har lejlighedsvist samarbejde med disse. Så vidt vi ved, er der ikke egentlig kommunal driftsstøtte til disse aktiviteter.

Der findes ikke andre selvejende kulturinstitutioner i kommunen. Der er små private udbydere af f.eks. dans og soloinstrumentspil. Ellers er der primært tale om billedkunstforeninger og koncertforeninger, som benytter kommunens lokaler.

Kommunens gardeelever er elever hos os. Vi samarbejder også med *byorkester* hvor vi har elever med. Derudover et tæt samarbejde mellem de kommunale kulturinstitutioner.

Vi samarbejder med Bibliotekerne omkring vores “Spillestedet”. Live koncerter med professionelle musikere.

*Byen* har en privat danseskole, som vi ikke har et samarbejde med. Ved ikke, om den er støttet af kommunen.

Har et samarbejde med Billedskolen *museet*

*Musikskolen* er placeret i skoleforvaltning, kaldet Center for Skole og Uddannelse. Skolesamarbejdet er meget udbygget. Men naturligvis samarbejder vi også med biblioteket og andre kulturinstitutioner i kommunen

Vi har forsøgsvis lavet en 1-årig aftale med en privat dramaudbyder der har kør drama hold i kommunen i to år. Det er oprindelig startet op som en sommerferieaktivitet, som dramaunderviseren har forsat på egen hånd i nogle lokaler stillet til rådighed af kommunen. I foråret 2021 indgik musikskolen en aftale med dramaunderviseren, der har sin egen dramaskole -“Den kreative dramaskole” om at lægge dramaundervisningen ind under musikskolens program. Vi har foreløbigt aftalt at det er et 1-årigt forsøg og vi skal evaluere på det til april.

Vi arbejder bevidst strategisk på at vidensdele og knytte de forskellige kulturinstitutioner sammen i forpligtende interesse og arbejdsfællesskaber.  Vi har en ny Kulturpolitik hvor at samarbejde på tværs er en stor ingrediens. Desuden har vi et godt og forpligtigende samarbejde med kommunens skoler og daginstitutioner.

Igennem 10 år har dramaskolen haft fast samarbejde om opsætning af Musical sammen med Musikskolen.

Ikke et tæt forpligtende samarbejde, men samarbejde – nærmere gennem netværk for kulturskoler i kommunen, hvor det er musikskolen, som er tovholder. Der findes samarbejdsaftaler mellem kommunen og de forskellige kulturinstitutioner.

ja, musikskolen ligger lige op ad både billedskole og teaterskole, og der er en tæt kontakt mellem ledelse og medarbejdere, men endnu ikke så mange samarbejder på tværs.

Kunstskolen, Forfatterakadmiet (Biblioteket) og Musikskolen ( MA-Talentlinje + MGK) finansierer via puljemidler en række workshops hvor der er fokus på tværmediale udtryk.

Musikskolen har indtil sommeren 2021 haft et samarbejde med *Billedskolen*, som bl.a. indebar at musikskolen stod for elevadministration mm.

Kommunen nedlagde Billedskolen som led i en sparerunde.

Forfatterskolen er forankret i kulturforvaltningen og samarejder lejlighedsvis med musikskolen om konkrete projekter.

Vi modtager ikke kommunalt driftstilskud øremærket kulturfag. Vi har modtaget engangsbevilling til opstart af dans i 2015 og animation i 2017, men ikke som fortløbende drifttilskud.

Vi arbejder p.t. på opstart af billedkunst i MSK og gør opmærksom på at et drifttilskud er nødvendigt da vi erfarer år efter år, at udgift til løn til underviserne er højere end indtægten, så det er vilkåret at afsætte midler fra det kommunale tilskud til at drifte ikke statsrefusionsberettigede aktiviteter/fag. Det er en kæmpe udfordring.

Nej det er der ikke.  Men det er planen, at det skal der være fremover.  I 2022 er planen, at første skridt er, at hold med tegne/billedkunst skal ind under Musikskolens faner.

Vi bor på samme matrikel, har samme chef, samme udvalg,  – men er 3 ligestillede ledere med budget og ledelsesansvar. 

Der er ingen kulturskoleleder som samler ledelsen for alle kunstarter.

Vi har Dansk Talentakademi – men undervisningen her er på MGK/talentniveau og derfor regner jeg det ikke som en direkte pendant til musik-kulturskoleundervisning. Der er en dansefriskole i byen “Balletskolen”. Der foregå ligeledes fritidsundervisning i dans.

Vi har f.eks. indgået Partnerskabsaftaler, og i forbindelse med “Grib engagementet” er der lokalt indgået tætte samarbejdsaftaler mellem de to musiske skoler, Museet for Samtidskunst, Åben dans og Klubberne.

Vi holder bl.a. festival med garden, og det er næste altid elever og lærere fra musikskolen, der spille til Nyborg Volds forestillinger og tidligere elever, som underviser i deres vinterskole

Vi samarbejder med flere teatre

Vi var i proces da byrådet i sidste periode ønskede en kulturskole. Processen endte af forskellige årsager.

I forbindelse med budgetforlig 22-25 er Kulturskolen kommet ind igen med et årligt beløb til “kulturskole-prøvehandlinger”

Vores lokale spillested er blevet regional spillested, hvilket betyder vi har faste møder for udvikle hinandens områder. Dette er skrevet ind i projektbeskrivelsen.

Er skolen officielt en a: musikskole eller b: kulturskole/Kreativ Skole/Musisk Skole el. lign.

Musikskole
39 59%
Kulturskole/Kreativ Skole/Musisk Skole el. lign.
41%

Besvarelser fra musikskole (39)

Er der planer om at ændre musikskolen til kulturskole/musisk skole/kreativ skole indenfor de kommende tre år?

6

Ja

25

Nej

8

Ved ikke

Der er ikke i øjeblikket tale om konkrete planer på det politiske plan.

Men i og med, at vi går efter at få en fast finansiering af et billedkunsttilbud med flere hold i vores budget, ligger det som en naturlig forlængelse, at vi ikke længere “blot” er en musikskole.

Der foregår i øjeblikket strategiske overvejelser på institutions og forvaltningsniveau

I 2022 er planen, at første skridt er, at hold med tegne/billedkunst skal ind under Musikskolens faner.

Musikskolen har et lokale der er bedre end en gymnastiksal, men ikke 100% teater velegnet. Vi har forsøgt at indrette det så det kan bruges til teater og til musikundervisning. Så det bliver lidt et kompromis for begge parter.

På sigt vil musikskolens ledelse og bestyrelse gerne have de andre kunstarter ind. Men det kræver at vi ændrer lidt på vores lokalefaciliteter og da musikskolen lige er flyttet til nye lokaler, er det ikke kommunens 1. prioritet.

Navnet skifter ca. 1. juni, da vi reelt er en kulturskole nu

Vi har huset Billedskolen i mange år og har haft en stolt tradition for fine musicals, så det er nærliggende at afspejle alt det i navnet

Undervises der i andre fag end musik på skolen?

26

Nej

8

Ved ikke

Hvilke andre fag undervises der i og hvorfor?

Billedkunst

Billedkunst  – som ovenfor beskrevet. Det har længe været et ønske for os at udbyde billedkunstundervisning.

Det er et behov, der endnu ikke har været dækket i kommunen, og det er desuden berigende for stedet, vores undervisere og elever, at der foregår andre kreative aktiviteter end musik.

Billedkunst.

Fordi Billedskolen er blevet en del af musikskolen i 2018

Dans og ballet

Der undervises i film, hvilket er sket siden 2012-13. Filmområdet er en prioriteret indsats, der har politisk bevågenhed og opbakning. Konstruktionen er at Musikskolen er en musikskole og at FilmMaskinen underviser i film. Udadtil er det to hjemmesider og profiler, men det er Musikskolens sekretariat, der styrer begge enheder, der har hvert sit budget. FilmMaskinens hjemmeside er: https://filmmaskinen.dk/

Drama, dans og ballet. Fordi vi er en kulturskole

Drama. Se første uddyb gerne

Har jeg svaret på: teater

Musikskolen er en del af kulturrummet som sammen med biblotektet, et medborgerhus og et ungemiljø. Derfor er vi stadig en musikskole (som har kulturfag også) men er lagt sammen under en fællesleder og har derfor naturligt et bredt samarbejde. Denne konstalation passer ikke helt ind i jeres spørgsmål, men det hele er sammentænkt i Thy

Performance, scenekunst, film, billedkunst

Teatergruppen bliver undervist på Musikskolen

Vi har nogle showteam hold, som rummer både sang, dans og drama. Derudover som sagt Billedskolen med over 100 elever.

World Music Center, FLaskeposttilfremtiden

Besvarelser fra Kulturskole/Kreativ Skole/Musisk Skole el. lign. (27)

Hvorfra kom initiativet til at blive kulturskole? 


● Lokale politiere: 10
● Lokale enbedsfolk: 7
● Skolens bestyrelse: 11
● Skolens ledelse: 19
● Forældre: 3
● Elever: 1
●  Skolens lærere: 3
●  Ved ikke 4

Er der planer om at ændre kulturskolen/kreativ skole til musikskole skole indenfor de kommende 3 år?

0

Ja

27

Nej

Forstår ikke spørgsmålet

Billed- og Dramaskolen blev begge sparet væk i 2020. Det er dog lykkes at overbevise politikerne om, at det var verdens dårligste idé. Midlerne til driften af skolerne er pr. 2022 tilbageført og vi kan reetablerer begge skoler fra august. Dette er vi selvfølgelig meget glade for.

Som kulturinstitution har vi brug for at kunne arbejde og udvikle mangfoldigt. Vi får en fastsat kommunal bevilling som vi skal administrere bedst muligt til gavn for flest mulig af kommunens borgere. For at kunne gøre det, har vi brug for at knytte engagerede kunstnere/pædagoger indenfor hele feltet af kreative kunstneriske udtryk. Det er ikke i kommunens og dermed Kulturskolens interesse at indsnævre mulighedsrummet.

vi skal samlet set have (gen)profileret skolen. Musikdelen har været for nedadgående i nogle år og har svært ved at tiltrække nye elever. Dans og andet holdundervisning er meget velbesøgt i forhold til kommunens størrelse.

Vi skiftede navn d. 01-01-2021. Skolen har været kulturskole af gavn, men ikke af navn siden 2006.

Vi tænker tværtimod at udvide antallet af kunstretninger.

Hvilke fordele er der ved at være en kulturskole?


● Større økonomi: 11
● Flere samarbejdsflader med andre aktører i kommunen: 23
● Synergier og faglig inspiration: 27
● Politisk opbakning: 19
● Andet: 6

Andre fordele:

Rationel drift for kommunen

Flere forskellige tilbud, også til de børn, der endnu ikke er i kontakt med den skabende kunst og musik, og som endnu ikke ved, hvilke områder, der inspirerer og motiverer dem. De kan finde mange veje ind i kunstens verden.

Synlighed

Arbejdet med flere kunstarter fremmer tværæstetiske projekter og tankegang, og de respektive kunstarter komplementerer hinanden. Børn og unge tænker ikke på kunst som opdelt i “søjler”, de bruger fra alle hylder.

Vi kan tilbyde eleverne flere valg, som måske betyder, at vi nemmere kan holde på dem. Kører du træt i guitar kan du skifte til krea eller dans…

Fælles administrative løsninger.

Hvilke udfordringer er de største ved at være kulturskole?

● Økonomi: 10
● Passende faciliteter: 19
● Rekruttering af undervisere: 10
● Overenskomst: 14
● Fagligt samarbejde: 6
● Intern modstand: 1
● Konkurrence med andre aktører i kommunen: 1
● Utydeligt for elever/forældre, hvad skolen er for en størrelse?: 4
● Andet: 1

Andre udfordringer:

Den nuværende statsstøttestruktur, hvor alt andet end musikskoleaktiviteter skal holdes adskilt i regnskaberne.

De tværkunstneriske samarbejder er en udfordring. Vi lykkes ofte rigtigt godt, men det kommer ikke af sig selv.

Det er problematisk, at der ikke er en kulturskolelov, og at der ikke ydes kommunalt og statsligt tilskud til alle kunstarter, så de bliver sidestillet.

Det er ressourcekrævende og en udfordring, rent fagligt, at nå frem til noget som faktisk gør en forskel i dagligdagen.  Dvs. noget som man ikke kunne gøre alligevel som almindelig musikskole.

det kan man ikke sige noget generelt om. Lokalt har vi en udfordring ift faciliteter. Andre har andre udfordringer, hvis nogen der relaterer til det at undervise i flere fag end musik…..

Kulturskolebegrebet mangler at blive defineret og brandet. Ingen er i tvivl om hvad en musikskole er, men en Kulturskole er der nok mange bud på. Især hvis man ikke har børn i den. På et tidspunkt hørte vi, at nogle flygtninge gik udenom Kulturskolen, fordi de troede at det handlede om dansk kultur – altså forstået som danskificering. (det var vidst et nyt ord)

Rekruttering af undervisere i en landkommune er bare en større udfordring end i de helt store byer.

Processen med at blive kulturskole skete oven i ny overenskomst, folkeskolelov og fysisk adresseflytning. Først nu – 6-7 år efter er der gensidig forståelse mellem faggrupperne.

Det kræver løbende tæt dialog med politikerne, som ikke nødvendigvis alle var tæt involveret i beslutningen. Nye flertal og nye medlemmer af byrådet betyder, at vi hele tiden skal “være på”.. med det hele… også selvom noget af det fylder “lidt” i fohold til hele butikken.

Skolen er fortsat afhængig af betalingsundervisning i musik for at modtage statsrefusion. Det bremser uformelle læringsmiljøer og udvikling af kulturskolemiljøer, som ofte er mere dynamiske i forhold til deltagelse (både lærere og medvirkende) og fastholdelse i en enkelt skemalagt aktivitet.

Vores øvrige ansatte bør være dækket af FMM-overenskomsten og TR.

Udfordringerne opvejes langt af de gavnlige synergier ved at have flere fag.

Økonomi:

Vi har meget beskedne bevillinger til de andre kunstarter (altså ikke-musik).

Faciliteter

Vi har midlertidige lokaler, der endnu ikke er indrettet til kuturskoleformål.

Overenskomst:

Forbundene inden for scenekunst, billedkunst etc må på banen mhp overenskomst. Hos os er alle på kulturskolen dog dækket at OK mellem KL og FMM.

Ordet “Kulturskole”

‘kultur’ er besværligt. Det kan betyde alt fra noget man dyrker i en petriskål, til social kontrol, til kunst, til …

Kulturskole er ikke et godt ord (Jeg er personligt blevet spurgt om det drejer sig om en form for genopdragelse.) Det danner ikke billeder. Omvendt er det ikke lykkedes mig at finde på et bedre ord. Endnu.

Økonomi: Det er svært at forklare den kommunale økonomi afdeling, at det skal musikskolen skal have sin egen afgrænsede økonomi, som ikke må blandes med kulturskoledeles økonomi. Så det skal ikke forståes som om det er svært at få økonomien til at løbe rundt.

Mini-survey