To nye undersøgelser: Sådan skaber vi gode fritidsoplevelser og musikalske fællesskaber 

Med OrkesterMester-projektet har DMK været med til at skabe skoleorkestre på skoler, hvor der ikke i forvejen er et, siden 2018. Det er erfaringerne herfra, som nu er blevet samlet i to undersøgelser. I den ene undersøgelse har vi spurgt eleverne om deres erfaringer og læring. I den anden er fokus på de voksnes erfaringer med at drive og afvikle OrkesterMester i praksis.

Gennem undersøgelsernes indsigter og konklusioner får man et dybdegående indblik i, hvad der gør et skoleorkester spændende og vedkommende for børnemålgruppen, samtidig  med at den giver en introduktion til hvilke opmærksomhedspunkter, man med fordel kan overveje både under og før arbejdet med skoleorkestret. 

Undersøgelsen er lanceret af Danske Musik- og Kulturskoler, OrkesterMester og analysevirksomheden Will & Agency, og har haft fokus på tovholdernes erfaringer, og børnenes oplevelse af at være en del af OrkesterMester-undervisningen, har blandt andet givet følgende indsigter:

  • Undersøgelsen viser, at samarbejdet mellem musikskole og folkeskole er afgørende for det gode OrkesterMester-forløb, og at anerkendelsen af, at det er to meget varierende undervisningskulturer der mødes, er vigtig. At støtte dem, og sætte klare rammer hjælper de deltagende børn og voksne med at få den bedst mulige oplevelser. De rammer handler både om lavpraktiske og logistiske overvejelser omkring orkestrets lokaler, antal instrumenter, valg af ugedag til undervisning, og hvordan man skaber kollegialt sammenhold.

Undersøgelsen blandt børnegruppen viser, at børnene på mange måder finder de musikalske fællesskaber i OrkesterMester interessante, fordi de opleves at give et kreativt frirum i skoledagen.

  • På tværs af de deltagende børn går det igen, at samspil på tværs af instrumentgrupper opleves som afgørende for en god orkesteroplevelse, og at det netop er samspillet, der giver børnene en fornemmelse af at spille i orkester. Samspillet er altså vigtigere end de enkelte instrumentgrupper, når man spørger børnene, hvilket kan variere fra tovholderne og undervisernes oplevelse.
    Hos de voksne undervisere fra de lokale musikskoler er der stort fokus på det enkelte instrument og der er gode intentioner om, at eleverne skal lære at mestre deres instrumenter. Derfor bruges der ofte mange undervisningsgange på at repetere og øve de samme numre om og om igen.
    Denne repetitionskultur matcher dog ikke børnemålgruppens ønske om hurtige og lette succeser, der på mange måder handler om kvantitet (at kunne flere numre) frem for kvalitet (at kunne det ene nummer fejlfrit).
    Undersøgelsen viser, at den bedste orkesteroplevelse skabes, når der er lavet en tydelig forventningsafstemning fra start, hvor der er sat klare mål og rammer for succes – for både børn og voksne
  • Interviews med tovholdere og undervisere på skolerne viser, at der er mange gode intentioner fra de voksne i afviklingen af OrkesterMester, og at der er et stort ønske om at give deres store kærlighed til klassiske instrumenter og musikalske fællesskaber videre til elever. Her viser undersøgelsen imidlertid, at de gode intentioner ikke altid fungerer efter hensigten hos børnegruppen i en folkeskolekontekst, hvorfor det gode samarbejde mellem folkeskole, musikskole og forældre er en vigtig komponent for at lykkes med skoleorkestret.

Over 100 børn i alderen 8-11 år fra fem skoler fordelt på de danske regioner og 10 tovholdere fra deltagende folke- og musikskoler i OrkesterMester har igennem interviews været grundlaget for undersøgelsen. Og på bagkant af undersøgelsen er der udarbejdet en håndbog, der kan fungere som en inspirationsguide til skoler, der er nysgerrige på, hvordan man kan skabe et attraktivt musikalsk aktivitetstilbud til børnegruppen.

Håndbogen giver både indblik i, hvilke oplevelser og parametre, der driver børnemålgruppen, men tilbyder også konkrete tips og tricks til, hvordan man – en dag ad gangen – kan hjælpe børnegruppen hen imod både modig og nysgerrig musikkultur.

Den kvalitative undersøgelse er gennemført i vinteren 2023/24, og i alt har godt 100 danske børn i alderen 8-11 år fra hele Danmark bidraget med værdifulde ind­sigter til rapportens analyse.

Der er gennemført feltarbejde på fem skoler, der er udvalgt efter geografisk beliggenhed, således at alle regioner er repræsenterede i undersøgelsen.

På hver skole er der gennemført duo-interviews med aktive Orke­sterMester-elever, brugere af frivillige skoleorkestertilbud samt med elever, der har fravalgt at blive i det frivillige skoleorkestertilbud og lavet observationsstudier under OrkesterMester-undervisningen i ti klasser.

Der er desuden lavet interviews med tovholdere fra 10 deltagende musik- og folkeskoler.

OrkesterMester er en landsdækkende indsats under Musikhandle­planen 2023-2027, der sigter mod at etablere skoleorkestre og -kor på tværs af landet.

Formålet er at fremme børns musikalske færdig­heder og styrke trivsel gennem musikalske fællesskaber. Gennem samarbejde mellem musik- og kulturskoler og folkeskoler ønsker OrkesterMester at skabe trygge, sjove og relevante adgange til mu­sik, der beriger børnenes skoleliv og skaber livslange adgange til oplevelser, læring og fællesskaber.

OrkesterMester blev i 2018 opstartet med støtte fra NordeaFonden.

Fra 2019 fik OrkesterMester støtte gennem Musikhandleplanen 2019-2022, og senest er OrkesterMester kommet med i Musikhand­leplanen 2023-2026.

OrkesterMester har gennem en årrække også modtaget støtte fra AugustinusFonden til gennemførsel af de årlige OrkesterMesterFester i landets koncerthuse.

Will & Agency er en dansk analysevirksomhed, hvis analytiske og rådgivningsmæssige arbejde omfatter en bred vifte af kunder, herunder store danske og internationale brands, offentlige myndigheder samt film-, medie- og kulturbrands og oplevelser – særligt med børn og unge som målgruppe.

Vores arbejde bygger på solide analyser, antropologisk analyse, og med et særligt fokus på børn og unge sikrer vi, at børnenes stemmer altid bliver hørt og formidlet.

Mini-survey